Privacyverklaring

 1. Onze privacyverklaring
  LPD Consulting hecht veel belang aan uw privacy. Daarom willen we ook dat u een goed zicht hebt op hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en bij ons worden gebruikt. ‘We’, dat is LPD Consulting, gevestigd in de Rollegemsestraat 19 bus 1.2 te 8510 Bellegem .
  Deze privacyverklaring is bedoeld om ‘u’ – als klant, potentiële klant, bezoeker van onze website of iemand anders die met ons contact opneemt – op een eenvoudige manier uit te leggen wat voor persoonsgegevens we gebruiken en hoe we die verwerken.
  Deze privacyverklaring geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.
 2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
  Onder persoonsgegevens verstaan we niet alleen gegevens die u rechtstreeks identificeren,
  maar ook gegevens aan de hand waarvan u onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd:
  · Rechtstreekse identificatie is mogelijk via persoonsgegevens zoals uw naam, adres,
  rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer enz.
  · Onrechtstreekse identificatie is mogelijk via informatie die u kan identificeren wanneer ze wordt gecombineerd met andere informatie. Zo is uw contractnummer niet noodzakelijkerwijs een persoonsgegeven. Het wordt echter wel een persoonsgegeven wanneer het wordt gekoppeld aan uw naam. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens verwijst naar het verzamelen, opslaan, bewaren, gebruiken, raadplegen, wijzigen, bekendmaken, verspreiden of vernietigen van uw persoonsgegevens.

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De verschillende categorieën van persoonsgegevens die wij doorgaans verwerken, zijn:
· Identiteitsgegevens, zoals bijvoorbeeld voornaam, naam, geboortedatum en -plaats, identiteitskaartnummer, e-mailadres en zelfs het IP-adres van uw computer of smartphone.
· Gegevens over verrichtingen die u via ons doet, zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer.
· Financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld waarde van uw onroerend goed of andere activa.
· Sociaal-demografische gegevens, zoals bijvoorbeeld uw burgerlijke stand, uw gezinssituatie of andere relaties, uw opleidingsniveau en kennis.
· Gegevens over uw onlinegedrag en voorkeuren die wij registreren wanneer u surft op onze websites of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt.
· Gegevens over uw interesses en behoeften die u ons meedeelt via een persoonlijk contact(inclusief ons contactcenter) of onze website (bv. wanneer u online een enquête invult).
· Audiovisuele gegevens, zoals beelden van bewakingscamera’s wanneer u één van onze kantoren bezoekt of opnames van telefoongesprekken wanneer u ons contactcenter belt.
Om wettelijke redenen kunnen we ook gebruik maken van gegevens die beschikbaar zijn via externe bronnen (bv. informatie die komt van overheidsinstellingen in het kader van de strijd tegenterrorisme en het witwassen van geld). We maken in principe geen gebruik van gevoelige persoonsgegevens gelinkt aan gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

2.2 Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Dergelijke persoonsgegevens kunnen met name betrekking hebben op:
· klanten en hun vertegenwoordigers of begunstigden
· potentiële klanten die interesse tonen in onze producten en diensten
· iedereen die verbonden is aan een rechtspersoon, zoals een vertegenwoordiger van een vennootschap of een feitelijke vereniging.
We verwerken bijvoorbeeld uw persoonsgegevens wanneer u een contract onderschrijft, onze website bezoekt of een enquête invult. Het gaat zowel om gegevens waarbij u in eigen naam handelt of in naam van een rechtspersoon. We maken ook gebruik van persoonsgegevens van derden, zoals personen die geen klant zijn van ons, maar vanuit een bepaalde hoedanigheid, een bepaald recht of een bepaalde aanspraak een relatie met de klant hebben.
Enkele voorbeelden:
· wettelijke vertegenwoordigers (bv. volmachthebbers)
· begunstigden van betalingen door onze klanten
· schuldeisers van klanten (bv. na een faillissement)
· aandeelhouders van vennootschappen indien zij natuurlijke personen zijn
· statutaire vertegenwoordigers
· bestuurders of personen die zijn opgegeven als contactpersoon van een zakelijke klant.

2.3 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
· Beheer van het klantendossier
Als u met ons wenst een bemiddelingscontract aan te gaan , zijn wij wettelijk verplicht om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen (zoals een kopie van uw identiteitskaart of andere documenten die uw identiteit bevestigen) om te oordelen of we u als klant kunnen aanvaarden of niet. Bovendien hebben we uw adres of telefoonnummer nodig om u in de toekomst te kunnen contacteren.
· Levering en uitvoering van de diensten
Als u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt aankopen  hebben we eveneens enkele van uw persoonsgegevens nodig om te beoordelen of we u die specifieke producten of diensten kunnen leveren.
· Beheer van de klantenrelatie
U kunt uitnodigingen krijgen om deel te nemen aan klantentevredenheids- of andere enquêtes. De resultaten van dergelijke enquêtes kunnen worden meegedeeld aan ons personeel om onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen ook aantekeningen gebruiken die gemaakt zijn tijdens een bezoek in onze kantoren om gemakkelijker op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden.
· Bepaling van de passend- en de geschiktheid van en product i.f.v. een analyse van uw profiel Wanneer we u een product voorstellen, zullen we gerichte vragen moeten stellen omtrent uw opleidingsgraad en kennis van de aangeboden producten en uw behoeften en wensen.
· Om onze commerciële aanpak zo persoonlijk te maken,
zoals het sturen van brieven of e-mails die een gepersonaliseerde aanbieding bevatten of het tonen van gepersonaliseerde aanbiedingen op onze website of mobiele applicaties.
Om u de meest relevante producten en diensten aan te bieden, kunnen we:
• Informatie van u analyseren die we verzamelen als u bijvoorbeeld onze website bezoekt of wanneer u een afspraak hebt in één van onze kantoren of met één van onze geconventionneerde makelaars
• Uw potentiële behoeften voor onze producten of diensten analyseren (we kunnen u bijvoorbeeld in ons kantoor uitnodigen om producten te bespreken die aansluiten bij uw profiel).
• Sleutelmomenten identificeren waarop specifieke producten of diensten voor u relevant zijn (verjaardagen, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen, adopties).
• Een inschatting maken van uw interesses, bijvoorbeeld op basis van simulaties die u uitvoert op onze website.
· Optimalisering van onze dienstverlening
• We gebruiken gegevens over uw verrichtingen om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten, zodat we die kunnen verbeteren.
• We analyseren ook de resultaten van onze marketingactiviteiten om de relevantie en doeltreffendheid van onze campagnes te meten.
· Voorkomen, opsporen en bestrijden van inbreuken tegen regelgeving die wij verplicht moeten naleven (bv. in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en belastingfraude).
· Om zowel u als uw vermogen te beschermen tegen frauduleuze praktijken, kunnen we uw
persoonsgegevens verwerken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het slachtoffer wordt van een diefstal van identiteit of wanneer uw persoonlijke data ongewild publiek werd gemaakt of als u het slachtoffer bent van hacking. We kunnen ook de gegevens van een klant (naam, rekeningnummer, leeftijd, nationaliteit, IP-adres enz.) combineren tot een klantenprofiel, met name om snel en doeltreffend criminele activiteiten op te sporen.
We gebruiken ook contact- en beveiligingsgegevens (bv. kaartlezer, wachtwoord enz.) om verrichtingen en communicatie via onze kanalen op afstand te beveiligen.

 1. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
  3.1 We leven de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens na
  Onze reputatie met betrekking tot onze integriteit en ons respect voor de privacy van onze klantenzijn voor ons buitengewoon belangrijk.
  We doen alles wat we kunnen om de geldende Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten na te leven. Hierop wordt toegezien door de Belgische Privacycommissie.
  In overeenstemming met de wet nemen wij gepaste technische en organisatorische maatregelen (bv. procedures, IT-beveiligingsmaatregelen enz.) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen toevallig verlies of diefstal.
  We maken ook contractuele afspraken met de leveranciers of partners die persoonsgegevensverwerken of aan wie we uw informatie meedelen.

Wij moedigen ook u aan om de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van uw gegevens:

 • Installeer antivirus software, anti-spywaresoftware en een firewall. Stel bij uw voorkeuren in dat u die bescherming vaak wilt updaten.
  · Laat uw apparatuur en toegangsmiddelen niet onbewaakt achter.
  · Meld u af van LPD Consulting-applicaties wanneer u ze niet gebruikt.
  · Houd wachtwoorden strikt vertrouwelijk en gebruik sterke wachtwoorden – vermijd voor de hand liggende combinaties van letters en cijfers.
  · Wees voorzichtig met alles wat ongewoon is, zoals een nieuw internetadres, of ongebruikelijke verzoeken, zoals een vraag om klantengegevens door te sturen per e-mail.

3.2 Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u klant wordt of zich online registreert bij onze diensten, online formulieren invult of contracten ondertekent, onze producten en diensten gebruikt of via een van onze kanalen met ons contact opneemt.

3.3 Hoe zit het met cookies?
We gebruiken cookies op onze website om de werking ervan te verbeteren, uw voorkeuren te
onthouden en u informatie aan te reiken waarvan wij menen dat ze voor u interessant kan zijn.
Eenvoudig gezegd zijn cookies kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen.
Ze kunnen verschillende functies hebben, maar doorgaans houden ze gegevens bij over de websites die u bezoekt. Ze bevatten een kleine hoeveelheid informatie over uw bezoeken aan een specifieke website, die gebruikt kan worden om u en uw voorkeuren te onthouden voor een later bezoek.
Cookies kunnen ‘functioneel’ zijn en gegevens bevatten over u (als gebruiker), zoals de taal of munteenheid die u koos, zodat die opnieuw verschijnen telkens u de website bezoekt.
Cookies kunnen ook ‘technisch’ zijn en gegevens bewaren over welke pagina’s op de website van LPD Consulting  de gebruiker bezocht en waar informatie werd ingevoerd in formulieren. Dergelijke cookies reiken u informatie op maat aan en kunnen voorkomen dat u voortdurend dezelfde advertenties of berichten te zien krijgt.
We gebruiken de gegevens die cookies registreren ook voor statistieken en studies over de website van LPD Consulting en om de inhoud en prestaties ervan te verbeteren.
We kunnen cookies gebruiken om patronen in uw onlinegedrag te identificeren en de inhoud van onze website af te stemmen op uw behoeften en interesses.
Er zullen geen cookies geplaatst worden indien u niet expliciet aangeeft dat u cookies aanvaardt. U kan  u toestemming ook steeds herroepen. Eenmalige toelating geldt ook voor opeenvolgend gebruik binnen dezelfde sessie.  U kunt uw browser instellen om u te informeren over hoe u deze cookies kan beheren. Als u onze cookies weigert, kan onze website trager werken of kunt u misschien niet alle diensten gebruiken.

3.4 Automatische verwerking van uw persoonsgegevens
Om producten en diensten snel en efficiënt te leveren, kunnen uw persoonsgegevens soms
automatisch worden verwerkt. Er zijn geen geautomatiseerde beslissingsprocessen in gebruik

3.5 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We streven ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.
Zo bewaren we uw persoonsgegevens als potentiële klant gedurende maximaal een jaar.
Andere gegevens, zoals telefoongesprekken, worden zoals wettelijke voorgeschreven minder lang bewaard.
Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, dienen we ook rekening te houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen (bv. de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld). We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval zullen dergelijke persoonsgegevens niet actief gebruikt worden

Er is bijgevolg geen algemene bewaartermijn – hij varieert naargelang de omstandigheden
(uw gegevens kunnen tot tien jaar nadat uw contract werd beëindigd bewaard worden)

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?
4.1 Uw persoonsgegevens binnen LPD Consulting

Wij springen uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en delen alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.
We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten, die ons helpen bij operationele taken, de IT-beveiliging of de levering van specifieke diensten en producten. Voor sommige operationele beveiligingsactiviteiten en de screening tegen het witwassen van geld, kunnen we een beroep doen op entiteiten buiten België. Wij zijn aansprakelijk voor onze eigen producten, maar werken voor de distributie ook samen met bedrijven die een distributie-overeenkomst met ons hebben.

Meer informatie over onze activiteiten en die van LPD Consulting vindt u op https://www.lpdconsulting.be.  LPD Consulting heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen de LPD Consulting worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn in overeenstemming met wereldwijde aanvaarde regels en normen.

4.2 Uw persoonsgegevens buiten LPD Consulting
1. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met externe partijen.
Wij zijn wettelijk verplicht om aan volgende derden persoonsgegevens door te geven:
· publieke autoriteiten, regelgevende instanties en toezichthouders wanneer er een wettelijke
verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de
belastingadministratie of de Nationale Bank van België (NBB);
· gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals de politie, openbare aanklagers, rechtbanken,
arbitrage- of bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek;
· advocaten, bijvoorbeeld bij faillissementen, notarissen, bewindvoerders die iemand anders’ zaken beheren en bedrijfsrevisoren.
2. Derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven,
maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen een beroep doen:
· Specialisten uit diverse sectoren die ook een juridische plicht hebben om persoonsgegevens met zorg te gebruiken:
· Dienstverleners, met name bedrijven en natuurlijke personen die ons helpen bij:
• het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
• de marketing van onze activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van de
communicatie met onze klanten
• de voorbereiding van rapporten en statistieken, drukwerk en het ontwerp van onze producten.
· Instellingen wiens producten en diensten wij verkopen of met wie we samenwerken.

In bovenstaande gevallen zien wij erop toe dat de derden alleen toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun specifieke taken uit te voeren. We zien er ook op toe dat die derden zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier en in overeenstemming met onze richtlijnen. In geen geval verkopen we uw persoonsgegevens door aan derden.

Wanneer we samenwerken met derden buiten België nemen wij gepaste maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens in het land van ontvangst voldoende worden beschermd. In dergelijke gevallen nemen wij maatregelen (zoals contractuele verbintenissen) om te waarborgen dat persoonsgegevens even zorgvuldig worden verwerkt als in België.

 1. Welke rechten hebt u ?
  Wij streven naar een hoge mate van transparantie over welke gegevens we gebruiken.
  U hebt wettelijk het recht m.b.t. de persoonsgegevens die we over u bewaren, geïnformeerd te worden, ze in te zien en te verbeteren. U hebt recht op verzet tegen hun gebruik. U hebt het recht vergeten te worden en het recht om uw gegevens over te dragenen recht op vrijwaring van automatische besluitvorming en profilering. Wij beantwoorden elke klacht binnen 1 maand na ontvangst.

a.Informatie

Er worden geen persoonsgegevens verzameld noch opgeslagen zonder expliciete toestemming en verwijzing ter kennisname van deze privacyverklaring.

 1. Inzage

Wij zullen u

 • een beschrijving geven van de persoonsgegevens die wij bewaren
  · uitleggen waarom wij uw gegevens verzamelen
  · meedelen aan welke externe partijen de gegevens worden overgedragen
  · de redenen toelichten voor de eventuele automatische verwerking van uw gegevens.

Voor inzage in uw persoonsgegevens, kunt u terecht in onze zetel te Bellegem. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen of beveiligingsvragen te beantwoorden. Nadien overhandigen wij u een kopie van de gegevens die wij gebruiken. De eerste aanvraag is geheel gratis. Voor elke volgende kopie waar u om vraagt, mogen wij een redelijke vergoeding voor administratieve kosten vragen.( 0.5€ per blad + 50 € dossierkost).

In bepaalde omstandigheden, wanneer inzage in de gegevens commercieel of juridische gevoelige informatie zou onthullen die wij moeten beschermen of een gerechtelijk onderzoek zou doorkruisen, kunnen wij echter genoodzaakt zijn om inzage te weigeren. Dit geldt in het bijzonder waar het gaat om aanduiding van beneficiarissen waar alleen de titularis het recht bezit om hun identiteit kenbaar te maken.  U verneemt binnen een redelijke termijn waarom uw verzoek wordt geweigerd en hoe u eventueel via een van onze kanalen een klacht kunt indienen. We doen al het nodige om te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig, actueel, volledig, relevant en niet misleidend zijn. We kunnen u vragen om te bevestigen of uw gegevens nog actueel zijn.

c.Verbetering

Als u denkt dat de persoonsgegevens in ons bezit niet correct zijn, kunt u ons vragen om ze te wijzigen. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen, nadat we u hebben meegedeeld hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben. We zullen uw persoonsgegevens aanpassen indien blijkt dat ze foutief, verouderd, onvolledig,

irrelevant of misleidend zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Als we uw gegevens verbeteren en ze voordien hadden gedeeld met een derde, zullen we ook die derde op de hoogte brengen wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.
Als we uw verzoek om uw persoonsgegevens te verbeteren weigeren, zullen we u uitleggen waarom en hoe u een klacht kunt indienen. In dat geval kunnen we u een aanvullende verklaring bezorgen dat de gegevens volgens u foutief zijn.

d.Recht op verzet

Wanneer u klant wordt bij ons, vragen we u of u een gepersonaliseerde benadering wenst waarvoor wij gebruik maken van uw gegevens. Nadien kunt u op elk moment beslissen om niet langer te genieten van deze gepersonaliseerde commerciële benadering:
· via de knop ‘uitschrijven’ onderaan elke commerciële e-mail;
· via ons contactformulier op www.lpdconsulting.be
· door ons te bellen;

Merk op dat wij, ook als u zich tegen een gepersonaliseerde commerciële benadering hebt verzet, u kunnen contacteren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst (bv. met belangrijke informatie over uw contract of het beheer daarvan).

e.Recht om vergeten te worden

U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens verwijderd worden. Deze aanvraag kan geweigerd worden indien daartoe gegronde wettelijk redenen voor bestaan op basis van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijnen, antiwitwasverplichtingen), contractuele relaties, een gerechtelijk bevel, het bestaan van een strafrechtelijk onderzoek, het bestaan van een juridische betwisting. U verneemt binnen een redelijke termijn waarom uw verzoek wordt geweigerd en hoe u eventueel via een van onze kanalen een klacht kunt indienen.

f.Recht om uw gegevens overgedragen 

U heeft het recht om persoonsgegevens die u heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens worden gratis overgedragen in een gestructureerde gangbare en leesbare vorm. Dit kan enkel voor gegevens die U heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

g.Recht gevrijwaard te worden van automatische besluitvorming en profiling.

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming of profiling. LPD Consulting noch zijn leveranciers bedienen zich van dergelijke processen.

 1. Wenst u informatie of hebt u een klacht?
  Wij zijn aansprakelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, zoals uw naam, adres en bankrekeninginformatie.
  Wij verbinden ons ertoe elke klacht op het vlak van privacy binnen de maand  te behandelen na ontvangst van uw vraag.

Als u meer informatie wenst over externe partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen
meedelen vanwege een wettelijke verplichting of in het kader van een dienst die wij aan hen hebben toevertrouwd of als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u met ons contact opnemen door:
· te bellen ,
· ons een e-mail te sturen ( office@lpdconsulting.be) of

U kunt ons ook een brief sturen op onderstaand adres
LPD Consulting VOF, Rollegemsestraat 19 bus 1.2 in 8510 Bellegem

Als u niet tevreden bent met hoe uw klacht werd behandeld, kunt u uw klacht ook melden bij de

Privacy Commissie.
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Email : commission@privacycommission.be

Meer info op www.privacycommission.be

 1. Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig met ingang van 1 januari 2018 en kan worden gewijzigd om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving of bij LPD Consulting. De recentste geldende versie is beschikbaar op de website en wij brengen u via de website en andere communicatiekanalen op de hoogte van wijzigingen.

8.GDPR-vermeldingen

Op 24 mei 2016 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking.

In het licht van die reglementering geven we hier de volgende informatie.

De datacontroller in de zin van de verordening is LPD Consulting, Rollegemsestraat 19 bus 1.2 in 8510 Bellegem; office@lpdconsulting.be

De dataprocessor  in de zin van de verordening is ………………………………

De data protection agency is de Belgische privacycommissie.

Doel  aard en juridische verantwoording voor de verwerkte gegevens.

Doel Aard van verwerkte gegevens Juridische verantwoording gegevens
Nieuwsbrief, bezorging van commerciële en promotionele content Naam, voornaam, postadres, emailadres, taalkeuze Voorafgaande geïnformeerde toestemming conform de GDPR
Contractsvoorbereiding, afsluiting en beheer Naam, voornaam, postadres, emailadres telefoonnrs vast en mobiel, taalkeuze, premiebedragen, bankrekeningnummers Contractsgegevens
Antiwitwascontrole Naam, voornaam, postadres, emailadres taalkeuze, rijksregisternummer, ID nummer, fotocopie ID kaart, Uitprint chip ID kaart Wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake antiwitwasbeleid.
Geschiktheids en passenheidstoets in de precontractuele fase Opleidingsniveau, kennis financiële zaken, samenstelling gezin, burgelijke staat, samenstelling vermogen, verlangens en behoeften, scoring risicoprofiel. Twin-peaks reglementering.